Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů je prováděno v prostorech autoškoly nebo po dohodě v prostorech klienta v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2. (Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování).

Školení zajišťuje první zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce a dále


A. při změně:
  • pracovního zařazení
  • druhu práce

B. při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů

C. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Mezi předpisy, které jsou obsahem školení mj. patří:
  • zákon č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády 168/2002 Sb., způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy
  • vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
  • nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Dalším obsahem školení je informace o dopravní nehodovosti a odlišnosti pravidel silničního provozu v okolních státech.

Školení je přizpůsobeno pracovnímu zařazení posluchačů a požadavku klienta.